Ydelser

Ydelser inden for test management

Test er meget mere end ”bare” at skrive testcases og afprøve et produkt for dets eventuelle fejl og mangler.
Det handler i høj grad om at forstå produktet og de mennesker, der er en del af udviklingsprocessen – og at forstå den organisation, de arbejder i.
Jeg ser tests som en del af en helhed, og jeg bidrager med ekspertise indenfor tre områder:

1. Test af it-systemer og software

Udarbejder teststrategier på flere niveauer: for hele virksomheden, for udviklingsprocessen, for det agile team.

Bidrager med input til at gøre krav testbare med tilhørende acceptkriterier samt med input til projekt-, produkt-, og procesrisici, der skal mitigeres med testaktiviteter.

Planlægger, analyserer, designer, forbereder og gennemfører tests, herunder også den tekniske klargøring af testmiljøer.

Afrapporterer og kommunikerer resultater til forskellige grupper af interessenter: teamet, projektleder og styregruppe.

2. Formidling, coaching og undervisning i test

Coach for test managers.

Test facilitator og Question Asker.

Underviser i tests.

3. Rådgivning om it-arkitektur

Rådgiver om ny it-infrastruktur eller ændringer i den eksisterende.

Test af it-systemer og software

Test af software til systemer er en ressource- og tidskrævende proces, der i de fleste projekter foregår i begrænsede perioder. I rollen som test manager bidrager jeg til et projekt med at få planlagt, forberedt og gennemført softwaretest.

Jeg har erfaring med flere forskellige typer udviklingsmodeller og de måde, som test kan integreres i udviklingsforløb på. Jeg er bevidst om, at test er en støtteproces og ikke en aktivitet, der udføres isoleret. Nogle af mine største styrker er samarbejde, kommunikation, pragmatisme og tilpasning til den aktuelle opgave, og det er kompetencer, jeg bruger i alle projekter.

Teststrategier på flere niveauer

Jeg kan styre test i forløb, der leverer helt nye softwareprodukter eller være med til at teste ændringer eller tilføjelser i eksisterende software, som allerede er i drift. Jeg kender til de problematikker og krav, som projekter stilles overfor, når en ny release skal flyttes til produktion.

Jeg kan hjælpe med at udarbejde teststrategier på virksomhedsniveau eller i de enkelte projekter. I projekter udarbejder jeg testplaner, fremstiller testspecifikationer, opretter testprocedurer og test cases. Jeg kan både styre testafviklingen for et hold af testere, være den som gennemfører testafviklingen eller begge dele samtidigt. Jeg har erfaring med at arbejde i et internationalt miljø, hvor der er behov for at koordinere testindsatsen på tværs af tidszoner og kulturer.

Jeg udfærdiger testrapporter og har uden vanskeligheder evner for at kommunikere testresultater til forskellige grupper af interessenter på deres niveau og efter deres behov.

Tilbage til toppen

Formidling, coaching og undervisning

Jeg fungerer som coach for kollegaer indenfor testfaget, der er ved at starte op eller er i gang med et konkret projekt. Mit udgangspunkt er den enkeltes faglige niveau set i forhold til opgaven, der skal løses.

Ligeledes er jeg coach for kollegaer, der viser interesse for testfaget og gerne vil have hjælp til at blive en dygtigere test manager.

Test facilitator og Question Asker

Jeg er test facilitator og Question Asker ved implementering eller tilretning af testmetoder eller testtilgang i udviklingsrammeværk. Det kan f.eks. være SCRUM eller SAFe, hvor kollegaer har brug for inspiration og feedback på deres måde at arbejde med test på, eller måden hvorpå de anvender testværktøjerne.

Jeg underviser kollegaer i emner indenfor testfaget, både som en generel introduktion til test og også fordybelse indenfor specifikke områder.

Endelig underviser jeg andre faggrupper i, hvad test er, og hvad der er en testers mindset med det mål, at faggruppen forstår og kan anvende testfaglige kollegaer på den mest hensigtsmæssige måde.

Tilbage til toppen

Rådgivning om it-arkitektur

Jeg rådgiver om valg af en ny teknologi eller om ændringer i en bestående it-infrastruktur. Det kan være løsninger fra systemer som drives in-house eller som outsources til en ekstern it-serviceleverandør.

Jeg kan bidrage med viden i forhold til design, løsningsvalg, indkøb, implementering, idriftssættelse og service af en basis it-infrastruktur (herunder kabelsystemer, netværksudstyr, servere, trådløst netværk samt firewall eller proxy).

Tilbage til toppen

Case: test manager på transitionsprojekt

Jeg var projektdeltager med titel af test manager på et transitionsprojekt for en kunde. Opgaven var en total flytning af eksisterende it-systemer samt kunde- og virksomhedsdata til en ny software- og hardwareplatform hos en ny hosting partner.

Projektet havde en forventet levetid på 18 måneder og et budget på 18 mio. DKK.

Da projektet var afsluttet, var der brugt i runde tal ca. 1 mio. DKK i hele projektets levetid på at forberede og gennemføre løbende tests på delleverancer. Samtidig havde projektet hensat ca. 2 mio. DKK til reserver for det tilfælde, at delleverancerne var fejlbehæftede, mangelfulde, forsinkede eller lignende.

Ud af 24 delleverancer blev 24 afleveret til tiden. Der var ingen fejl eller mangler som forhindrede ibrugtagning af kunden. Efter ibrugtagning oplevede kunden få mindre problemer, som kunne løses indenfor samme dag.

Projektet blev ikke pålagt dagbøder eller andre reklamationer. Kunden havde ingen produktionstab eller datatab.

I dette tilfælde var test af projektet en god investering i forretningen.

Tilbage til toppen